PhDr. Václav Červenka - Speciálně pedagogické poradenství

Speciální pedagogiku chápeme jako pedagogický obor, který sleduje komplexní rozvoj osobnosti dítěte a dospívajícího s ohledem na jeho speciální výchovné a vzdělávací potřeby.

Proto většina vyšetření, vedených u nás v poradně, probíhá v první přípravné fázi ve spolupráci speciálního pedagoga a psychologa zároveň. Naše poradna se nikterak úzce nevymezuje v rámci tohoto oboru, ale převládá zde zejména problematika dětí s LMD a posuzování školní zralosti. Dále je možné se na poradnu obrátit v případě pomoci při výběru střední a vysoké školy, při všeobecných problémech týkajících se školního prostředí, či poradenství v oblasti školské legislativy.

MUDr. Richard Krombholz, MBA - Psychiatrické poradenství

Psychiatr v naší poradně může pomoci zejména při přítomnosti či podezření na duševní poruchu, která vyžaduje kromě psychologické intervence i farmakologickou léčbu.

Porada je schopna zajistit prvotní diagnostické vyšetření, případně konzultaci u již léčeného pacienta. K další systematické ambulantní péči, pokud je potřebná, klientům jsme schopni zprostředkovat další péči. Zaměřuje se zejména do oblasti gerontopsychiatrie (problematika duševních chorob starých lidí). Dále může být nápomocen při výběru sociálních zařízení, jako jsou specializované domovy důchodců, případně jiná sociální a ošetřovatelská zařízení v Praze a Středočeském kraji.

PhDr. Eva Mašková, Ph.D. - Psychologické poradenství

Psychologická pomoc se zaměřuje především na situace krize či subjektivně pociťované duševní nepohody.

V tomto směru je možné obrátit se na poradnu v případě krizové situace, jakou je úmrtí blízké osoby či jiná tragická událost, problémy v rodinném či pracovním prostředí, nebo další životní situace, která přináší neočekávané změny. Psycholog však může být nápomocen i v situacích, které na první pohled nepůsobí natolik závažně, ale jsou vnímány v životě člověka dlouhodobě negativně. Nadměrný stres, depresivní ladění, pocit životní nespokojenosti či krize spojená s otázkami víry, to vše jsou témata, o kterých lze během psychologického sezení hovořit a najít tak podporu pro hledání řešení tíživé situace.

JUDr. Alexandra Svobodová - Právní poradenství

Mnoho intervencí psychologického a pedagogického charakteru následně vyžaduje i účast právníka.

Jedná se zejména o svěřování dětí do péče jednoho z rodičů; poradenství ohledně rozvodového řízení a sociálně právní problematika. Právník naší poradny může poradit a pomoci v oblasti práva pracovního, občanského, obchodního, rodinného i autorského, avšak s výjimkou právního zastupování před soudy, úřady, popř. jinými institucemi.

Mgr. Marta Zavadilová - Andragogické poradenství

Andragogika se zabývá výchovou a vzděláváním dospělých a péčí o dospělé.

V případě potřeby je možné využít andragogického poradenství ve smyslu organizace kurzů a vzdělávacích akcí, k získání informací o možnosti vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku či při pomoci při hledání pracovního uplatnění.